Zapoznaj się z regulaminem obiektu


REGULAMIN

Regulamin

Pobyt:

1.    Apartament wynajmowany jest na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej

2.    Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00

3.    Gość powinien określić czas pobytu, wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem i zobowiązuje się uregulować należność z góry za cały okres pobytu.

4.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić Właścicielowi do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu.

5.    Właściciel uwzględnia życzenia przedłużania pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6.    Właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w Apartamencie.

7.    W apartamentach obowiązuje ciszy od godziny 22.00 do godziny 07.00

8.    Zachowanie Gości i osób korzystających z usług apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Obowiązki właściciela:

1.    Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia warunków do pełnego wypoczynku gościa.

2.    Właściciel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej  i ręczników przed przybyciem Gościa.

3.    Właściciel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszanie uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług apartamentu oraz czystości i porządku w przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

4.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa zostaną spakowane i zabezpieczone po zakończeniu wykupionej doby i zabrane z apartamentu. Mogą one zostać odesłane na życzenie pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie.

5.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.

6.    W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidywalnych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

Obowiązki gościa:

1.    Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2.    Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe jego winy lub winy odwiedzających go osób. Zabrania się ingerencji Gościa w wyposażenia, układ rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia apartamentu.

3.    W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Właściciel za nie przestrzeganie zakazu palenia w apartamencie może oczekiwać opłaty w wysokości 200 PLN.

4.    Organizowanie imprez towarzyskich jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Właściciel może pobrać karę w wysokości 500 PLN

5.    W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 100 PLN.

Klucze:

1.    Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez Pracownika apartamentu w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę.

2.    Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie klucza najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.

3.    W trakcie przekazywania Apartamentu, Właściciel przekazuje 1 komplet kluczy

4.    Zdanie w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z Właścicielem.

Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Apartamenty z widokiem. Dane osobowe są przetwarzane, wyłącznie w celu obsługi rezerwacji, przechowywane przez dwa lata, po tym czasie zostanie automatycznie usunięte. Mają państwo prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od Apartamentów z widokiem do usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w celu dokonania tego należy poinformować pracownika.

 

Regulations

Stay:

1.    The apartment is rented for days as apart of the provided accommodation service.

2.    The day lasts from 4 p.m. to 10 a.m.

3.    The guest should specify the time of stay, provide a photo ID and undertake to pay the amount due in advance for the entire period of stay.

4.    A request to extend the stay beyond the period indicated on the day of arrival, the guest should report to the owner by 9 am on the closing date of renting the apartment

5.    The owner takes into account wishes of extending the stay as far as possible.

6.    The owner does not consent to the stay of animals in the apartment.

7.    The apartment must be kept quiet from 10 pm to 7 am

8.    The behavior of guests and people using the services of the apartment should not disturb the peaceful stay of other guests. The owner may refuse to continue providing services to a person who violates this rule and is then not obliged to refund money for the unused period of stay.

Owner Responsibilities:

1.    The owner undertakes to ensure the conditions for the full rest of the guest

2.    The owner is obligated to ensure the replacement of bed linen and towels prior to the Guest’s arrival.

3.    The owner is obligated to immediately react to the reported comments and objections regarding the level of services, the functioning of the apartments equipment as well as cleanliness and order by taking actions aimed at immediate removal of defects and shortages.

4.    Personal belongings left by the departing Guest will be packed and secured at the end of the purchased day and taken from the apartment. They can be sent to the address provided on request. In the event of not receiving such instruction, the owner will store the items for 2 weeks.

5.    The owner is not responsible for the loss of valuables left in the apartment or their damage.

6.    In the event of sudden and unforeseen circumstances, the owner reserves the right to change the booked apartment to another of the same class or higher, and in the case of no free apartment to cancel the reservation.

Guest Responsibilities:

1.    Each time leaving the apartment, the guest should check if the door is locked.

2.    The guest is financially responsible for damages and destruction of the equipment and technical devices of the apartment caused by his fault or the fault of the people visiting them. It is forbidden for the guest to interfere with the equipment, layout and arrangement of furniture and security of the apartment.

3.    Smoking is strictly forbidden in the apartment and the owner may expect a fee of 200PLN for not complying with the smoking ban in the apartment.

4.    Organizing social events in the apartment is prohibited. For organizing a social event that is burdensome for ither tenants the owner may charge a fee of 500 PLN

5.    In the event of loosing the keys to the apartment, the guest is obliged to pay a fee of 100PLN.

Keys:

1.    The keys to apartment are handed over directly by the employee of the apartment at the agreed place, at the agreed time. If the guest cannot arrive at the pre-agreed time, he should immediately inform the staff about it.

2.    The client is obliged to inform the person responsible for handing over the keys at least 2 hours before arrival at the apartment.

3.    During the transfer of the apartment, the owner gives 1 set of keys.

Personal data protection:

The administrator of personal data is “Apartamenty z widokiem”. Personal data is processed only for the purpose of handling the reservation stored for two years, after which time it is automatically deleted.

You have to right to access, modify an delete your data. The data subject hast the right to request from “Apartamenty z widokiem” to delete his personal data, in order to do so, the employee must be informed.